Weekbrief 51 - 2018

voorblad
29-12-2018 Oliebollen en Snerttoernooi
11-01-2019 Selectieweekend jeugd 2019
13-01-2019 Nieuwjaarsreceptie 13 januari 2019
12-02-2019 Jaarvergadering Club van E 50
15-02-2019 De mannen van de Quiz
22-02-2019 2e Excelsior'20 Dartsavond
ad01.jpg
Fijne Feestdagen!
fijne-feestdagen (7778) afbeelding

Beste vrienden van Excelsior '20,

De aanloopperiode naar de Kerstdagen en Oud en Nieuw is voor velen een periode van bezinning, terugblikken en goede voornemens voor de toekomst. Zo ook voor ons binnen het voetbalbestuur.

Zo vlak voor de feestdagen kunnen wij terugblikken op een eerste seizoenshelft die mooie positieve momenten heeft gekend. Zowel mooie sportieve prestaties als positieve ontwikkelingen binnen onze club. Denk hierbij aan de kampioenen onder onze jeugdteams, maar zeker ook de kampioenen onder onze vrijwilligers! De mensen die dagelijks hun ziel en zaligheid stoppen in onze club om alle activiteiten mogelijk te maken voor onze kinderen en alle andere leden.

We hebben wekelijks mogen genieten van de wedstrijden van onze jeugd, de senioren en ons vlaggenschip. Onze A en B selectie draaien mee in de middenmoot, ons 1e kende een redelijke seizoenstart maar heeft het nu zwaar. Het 2e doet het prima in de middenmoot van de 1e klasse. Ons 3e, 4e en 5e draaien prima mee in de top 3 in hun competitie! Maar laten we, naast deze sportieve prestaties, de Herfstweek, de Sponsoravond, het Prinsenbal, de Algemene Ledenvergadering, de 100% Bob Actie en natuurlijk het Slotfeest niet vergeten!

Ook hebben wij met zijn allen het Schiedams Kampioenschap naar Excelsior '20 weten te halen en mogen we ons ook nog eens verheugen op de wedstrijd tegen Sparta die, tijdens het jubileumjaar, op ons complex zal worden georganiseerd!

Ook doet het ons allen goed om te zien dat ons korps vrijwilligers groter is geworden, gelukkig maar want we hebben nog steeds vrijwilligers nodig aan de bar, in de onderhoudsploeg en in de commissiekamer. Dus voel je vrij om je te melden bij onze vrijwilligerscommissie om jouw steentje bij te dragen! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: "Met zijn allen zijn wij Excelsior '20 en wij zullen het met zijn allen moeten doen"! Stimuleer elkaar en help elkaar, uiteindelijk gaat het om enkele uurtjes in de 2 maanden als we dit echt met zijn allen willen.

Bij bezinning en terugblikken horen ook de momenten die wij liever niet zien binnen onze club. Daar wil ik ook aandacht voor vragen. Hierbij doel ik met name op eerder genoemde onderwerpen als respect voor elkaar, de tegenstander en zeker de vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om alles mogelijk te maken. Te vaak zien wij langs de velden gedrag van ouders en spelers die niet passen in de visie en het beleid van Excelsior '20. Ik heb het hier niet alleen over de tegenstander, maar ook over onze eigen spelers, leden en ouders. Spreek elkaar aan op niet passend gedrag en voel je hierin gesteund door de club, het bestuur en alle vrijwilligers die zich inzetten om er iets moois van te maken! We kennen allemaal de voorbeelden, de voorbeelden waar we ons eigenlijk een beetje voor schamen.

Mensen, voetbal is een teamsport. Niet alleen binnen de lijnen maar uiteindelijk ook buiten de lijnen. Buiten deze lijnen zijn wij met zijn allen ook 1 team, een team dat ervoor zorgt dat het respectvolle, positieve en sportieve beeld van Excelsior '20 blijft bestaan, zich verspreidt en alleen maar sterker wordt! In deze mooie tijd vraag ik jullie stil te staan bij de wijze woorden die mij ooit ook zijn meegegeven: "Op het moment dat je negatieve gedachten door positieve gaat vervangen, krijg je ook positieve resultaten"! Respect en succes zijn hier het gevolg van!

Team Excelsior '20… na deze woorden willen wij jullie en jullie dierbaren fijne Kerstdagen wensen en vooral veel goeds en gezondheid in 2019 en natuurlijk ook de jaren daarna!

Namens het volledige Voetbalbestuur,

Zoran Nikolic

Voorzitter

Prikkelende stellingen tijdens de jaarvergadering; verslag van de ALV op 7 december jl.

Verslag algemene ledenvergadering 7 december 2018

 • 1.Opening

Om half 8 waren onvoldoende leden aanwezig om te voldoen aan het volgens artikel 16 van het huishoudelijke reglement verplichte opkomstpercentage van 1/5 van het aantal leden. Datzelfde artikel biedt de mogelijkheid om een half uur later met een kleiner aantal aanwezigen opnieuw te beginnen. Om 8 uur startte Ruud de Leede de vergadering met 34 aanwezigen.

Begonnen wordt met een minuut stilte voor de overleden leden en Excelsior'20 getrouwen; Aad van Lingen, Antoon Groenendaal, Toon de Leede, Jan van de Water, Mario Friedrich, Leo Dirks, Hans Kleinekoort en Irma Hekman.

Leo Buckers somt de leden op die zich hebben afgemeld; Rob Sonnemans, Hans Zuijderwijk Ronald Scheffers en Edwin Marrevee.

De notulen van de vorige twee ledenvergaderingen worden door de aanwezigen goedgekeurd.

 • 2.Verslag afgelopen seizoen

Ruud neemt de jaarstukken door.

Hij bedankt in het bijzonder de leden van de vorig jaar opnieuw opgestane normen- en waardencommissie voor hun bereidheid dit belangrijke commissie weer nieuw leven in te blazen. Tevens geeft hij aan dat de commissie – waarvan Henk van Deventer in de zaal aanwezig is - is gevraagd advies uit te brengen over het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Op een verzoek daartoe wordt geantwoord dat gepoogd zal worden de zichtbaarheid van de commissie te vergroten. Ook wordt verslag gedaan van het optreden van het voetbalbestuur naar aanleiding van een incident bij het eerste elftal. De schorsing die naar aanleiding daarvan werd opgelegd, was afgestemd met de Normen- en Waardencommissie.

Ook gaat Ruud in op het "verplichte" vrijwilligerswerk als geïntroduceerd bij het voetbal. Luuk van Troost meldt dat het cricketbestuur terughoudend is als het gaat om het aannemen van complete teams die willen komen cricketten.

Zoran Nicolik geeft als aangetreden voetbalvoorzitter een terugblik op het voorbije jaar en bedankt daarbij in het bijzonder zijn voorganger, de andere bestuursleden, de jeugdcommissie en de onderhoudsploeg. De bemensing van laatstgenoemde groep noemt hij wel als een punt van zorg voor de toekomst. Voor wat betreft het selectievoetballen op de zaterdag meldt hij dat de KNVB bezig is met een discussie over het selectie-voetbal verspreid over het weekend, waarbij afwisselend op vrijdagavond, zaterdag en zondag wordt gevoetbald. In district West is het aantal clubs met een selectieteam op de zondag in een paar jaar teruggelopen van 212 naar 107. Er is dus voldoende reden tot handelen. Overigens zijn de selectie-spelers bij Excelsior'20 in meerderheid geen voorstander om over te gaan naar de zaterdag.

Zoran geeft een toelichting op het stoppen van hoofdtrainer Gokhan Cayir na dit seizoen.
Hopelijk is hij op een andere manier nog lang verbonden aan onze club. Het voetbalbestuur gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer passend binnen de clubcultuur, een voorstander van aanvallend voetballen en iemand die de dynamiek van de spelersgroep goed aanvoelt.

Bij de jeugd heeft na het vertrek van Remco Dijkmans Dave van de Linden in tweede instantie het voorzitterschap overgenomen. Het was een lastig seizoen mede door de beperkte beschikbaarheid van velden. Rob Buckers verdient de complimenten voor het wekelijks bijeenkrijgen van voldoende scheidsrechters.

Dit seizoen is het weer gelukt een herfstweek voor elkaar te boksen, ook iets waar Zoran zich als voetbalvoorzitter gelukkig mee prijst. Zipora verricht veel werk voor het inplannen van de vrijwilligers. Als begin volgend jaar een nieuwe app in gebruik wordt genomen moet e.e.a. vlotter gaan verlopen. Door dat steeds meer pinnen, wordt het voor vrijwilligers ook makkelijker om achter de bar te gaan staan. Doordeweeks is cash soms al helemaal niet meer mogelijk. In totaal ligt het aantal pinbetalingen inmiddels op 40%.

Desgevraagd geeft Zoran aan dat zijn belangrijkste doelstellingen zijn: bewaken van de normen en waarden, verbeteren van de opleiding van de jeugd en naar het jubileumjaar toe met het eerste elftal hoger eindigen in de competitie.

Luuk van Troost kijkt vervolgens terug op het afgelopen cricketseizoen. De sponsoring liep terug evenals de prestaties van het Eerste elftal. Trots is hij op het 2e team dat zich na promotie handhaafde. Met 25 tip-en runners was de jongste jeugdafdeling weer prima bezet. De activiteiten naast de officiële wedstrijden worden steeds belangrijker. Mede daardoor kwamen de kantine-inkomsten toch uit boven de begroting. Ook hier weer veel dank aan de vrijwilligers en de onderhoudsploeg in het bijzonder. Op een vraag daarover werd aangegeven dat de Rungetters een stichting is die formeel los staat van Excelsior20'maar ons wel ondersteund in de vorm van donaties.

De bridge betaal een bedrag voor het gebruik van de kantine; leden en donateurs van Excelsior'20 betalen minder voor een middagje bridge. Ook de stichting de Zonnebloem maakt sinds kort tweemaal per maand tegen een geringe vergoeding gebruik van de kantine. Het bestuur acht dat een goede ontwikkeling.

Henk Lansbergen geeft een toelichting op de financiële stand van zaken. Er zijn nauwelijks nog schulden; de vereniging staat er goed voor.

Jan Wegman duikt dieper in op de voetbal-financiën. De inkomsten van de kantine zijn minder dan de voorgaande jaren; geen Ambtenarentoernooi meer en ook geen nacompetitie. De huisvestingskosten zijn gegroeid o.a. vanwege de portocabines en de verzwaring van de elektrische installatie voor het nieuwe kunstgrasveld. De samenwerking met de cricket in het Heinekencontract leverde aan het einde van het jaar nog een extra gunstige staffel op.

De wedstrijdkosten bestaan uit bijdragen aan de KNVB voor deelname aan competitie, vergoeding scheidsrechters, spelerspassen, gele rode kaarten, deelname toernooien en kleding van de selectieteams.

De introductie van de breekmuntjes bij feesten wordt toegelicht. Nu zijn er meer
gedifferentieerde tarieven mogelijk. Ook is de beveiliging rondom de munten verbeterd.

Vanwege de vakantie van penningmeester Hans Boeijen licht Bart Kroesen de cricket- financiën toe. De inkomsten van contributies bleven gelijk, de contributies bleven gelijk, donaties waren iets hoger, sponsoren viel wat tegen en subsidies wat lager. Daar stond tegenover hogere inkomsten uit chalet. Door het aantrekken van een 2e buitenlander stegen de personeelsuitgaven. Alles bij elkaar een seizoen met een verlies van € 600,-

 • 3. Kascontrolecommissie

Ruud somt de bevindingen op van de kascontrolecommissie. Het enige aanwezige lid van de commissie, in de persoon van Cees Vollebregt, heeft geen aanvullingen daarop. De ledenraad verleent het bestuur décharge over het afgelopen seizoen.

Vervolgens moet door de leden een nieuwe commissie worden gekozen. Cees Vollebregt geeft sterk de voorkeur aan jongere kandidaat maar is beschikbaar als die niet te vinden zijn, Anton Wevers gaat door en Hans Zuijderwijk zal worden gevraagd. De leden gaan hiermee akkoord.

 • 4.Bestuursverkiezing

Henk Lansbergen en Bart Kroesen zijn herkiesbaar en worden ook herkozen. Als 2e lid namens het voetbalbestuur wordt ook Daniël Bakboord door de algemene ledenvergadering verkozen tot hoofdbestuurslid.

Samenstelling van het nieuwe bestuur:

Ruud de Leede - Algemeen Voorzitter

Henk Lansbergen - Algemeen penningmeester

Leo Buckers - Algemeen Secretaris

Zoran Nikolic - 1e Vertegenwoordiger Voetbal

Luuk van Troost - 1e Vertegenwoordiger Cricket

Bart Kroesen - 2e Vertegenwoordiger Cricket;

Daniël Bakboord - 2e Vertegenwoordiger Voetbal

 • 5.Stellingen

Na de pauze daagden het hoofdbestuur de leden uit te reageren op een aantal min of meer prikkelende stellingen. Via het programma Kahoot kon eenieder vooraf zijn mening geven. De sessie wordt getrokken door Roel Peeters, die bij de HB-vergaderingen optreedt als adviseur vanuit de jongeren binnen de vereniging.

Stelling 1: Gaat het goed met Excelsior'20? Alle 29 stemmers gaven hier een positief antwoord op. Maar wat kan beter? Aanwezigen wezen op verbetering van het niveau van de jeugdteams, weinig doorstroming naar de selectie, talenten verschillen per generatie, jonge spelers vaker met elkaar laten trainen en spelen, kwaliteit eerste voetbalelftal verbeteren. Bij cricket komt daar ook de werving en houden van jeugdspelers bij. Ook daar is verbetering van de kwaliteit van de jeugdlichting gewenst

Daarnaast kwamen nog suggesties over plaatsen van foto's van de diverse vrijwilligers op de site om de herkenbaarheid te vergroten en toename van het aantal deelnemers van het jeugdkamp. Overigens wordt aan dat laatste al intensief gewerkt. Ook het belang van tradities als de stranddag - en het betrekken van selectiespelers daarbij - wordt onderstreept.

De inspanningen rondom het meer verplichte karakter van het vrijwilligerswerk worden gesteund. Benadruk daarbij ook meer het leuke van dat werk, wordt gevraagd. Dat sommige leden het karakter van een vereniging niet echt onderkennen wordt geïllustreerd door een voorbeeld, gegeven door Jan Wegman, van ouder die vroeg om een gedeeltelijke teruggave van de contributie omdat zijn kind een aantal keer niet had kunnen trainen.

Het cricketbestuur is nog niet zover dat zij stuurt richting verplichte bardiensten. Mogelijk dat dit er nog van gaat komen.

Stelling 2: Het complex dient zowel rook- als alcoholvrij te wordén verklaard. Dit leverde slechts 4 voorstemmers op. Het rookvrij verklaren van het terras of een rookverbod op de zaterdag zou een eerste stap kunnen zijn. Handhaving is echter lastig, zie het roken voor de ingang van de kantine daar waar om de hoek een weinig gebruikt rookhok is neergezet.

De derde stelling luidde: Er moet meer geld naar de selectie om de prestaties van het eerste voetbalteam te verbeteren. Ja stemden 8 personen. Nee stemden 17 aanwezigen.

Het bestuur gaf aan dat er nu ook geen ruimte voor in de begroting zou zijn als zij dat al zou willen. Mogelijk dat in het jubileumjaar wat meer middelen vrijkomen. Er wordt op gewezen dat bij betere prestaties van het Eerste ook het aantal toeschouwers en daarmee de baromzet toeneemt.

Stelling 4: Het 1e voetbalteam dient op de zaterdag te gaan spelen. Van de 25 stemmers waren er maar 5 het met deze stelling eens. Het cricketbestuur is wel voorstander van spelen op de zaterdag omdat duidelijk is geworden dat de zaterdagmiddag meer publiek trekt dan de zondag

Stelling 5: Over 10 jaar is er geen cricket meer en daarop dient te worden voorgesorteerd. Maar liefst 13 aanwezigen antwoorden hierop "ja". Het langer doorlopen van het hockey- en voetbalseizoen heeft inderdaad de voorspelde negatieve consequenties voor de aanwas van cricketters. Het aantal gezonde verenigingen neemt af en er ontstaan teams en zelfs competities waar autochtonen en allochtonen strikt gescheiden zijn. Het opzetten van cricketactiviteiten buiten de reguliere competities, zie de vrijdagavond-wedstrijden, is dan ook belangrijk voor de toekomst.

Stelling 6: Het bestuur is onvindbaar. De 25 stemmers zijn het hiermee niet eens. Maar hoe denken de niet aanwezige nieuwe leden daarover? De site wordt relatief weinig geraadpleegd. Als positief voorbeeld wordt de brief van de voorzitters genoemd die onlangs op de site is geplaatst. Via Twitter en Facebook wordt toch nog een groter deel van de leden bereikt.

 • 6.Vooruitkijken voetbal:

Zoran licht de voornemens van het voetbalbestuur toe. Damesvoetbal loopt volgens verwachtingen. Ook de wedstrijd tegen Sparta 1 komt aan bod en andere activiteiten rondom het jubileum in 2020. Voor onderhoud is een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente. Jaarlijks zou er, volgens gemeentelijke cijfers, € 70.000 moeten worden geïnvesteerd in de accommodatie. Er is afgelopen jaar geïnvesteerd in de boeiboorden van het clubhuis, legionella preventie en beveiliging.

 • 7.Vooruitkijken cricket.

Het cricketbestuur heeft de gemeentelijke subsidie niet meegenomen in haar begroting. Mocht het gevraagde bedrag worden toegezegd dan zal een nieuw toiletgebouw worden gerealiseerd. Nieuwe kleedkamers zitten er, na het afketsen van de plannen halverwege dit jaar, voorlopig niet in. De kans dat grote internationale wedstrijden naar Schiedam komen, waarvoor de kleedkamers mede waren bedoeld, is afgenomen omdat de KNCB elders investeert.
Vanuit het sponsorfront is goed nieuws te melden. Een verbeterd contract met de hoofdsponsor en twee subsponsoren op de shirts maakt dat een contract met een tweede buitenlandse speler eraan zit te komen. Er zijn wat extra kosten te verwachten i.v.m. de verplichting vanuit de KNCB om volgend jaar met een witte bal te gaan spelen. Excelsior"20 gaat dan spelen in een geel-zwart shirt. Het oude Asvionveld wordt het vaste 2e cricketveld waardoor veld 3 niet langer in de zomer als veld hoeft te fungeren. Er komt vanaf het 1e cricketveld een bruggetje naar dat veld en er wordt een extra ingang gerealiseerd bij de achterkant van het parkeerterrein. Dat maakt ons minder afhankelijk van PPSC. Tenslotte komt er nog een nieuwe opslagruimte voor materiaal en de buitenbar.


 • 8. Statutenwijziging

Ruud ligt de wijzigingen van de statuten en huishoudelijk reglement toe. De voorbereiding lag in handen van een werkgroepje bestaande uit Hans Zuijderwijk, Ruud de Leede, Roel Peters en Leo Buckers. Taalgebruik, en bedragen zijn geactualiseerd. Belangrijkste wijziging is dat de omschrijving van de hoofdstructuur wordt aangepast aan de situatie zoals die de laatste jaren is gegroeid en waarbij het voetbal- en cricketbestuur een grotere verantwoordelijkheid, ook in financieel opzicht, dragen. Het hoofdbestuur is er voor de cultuur, de samenwerking, het complex, de belangrijke financiële beslissingen en voor de bewaking van de afzonderlijke begrotingen. Er is eerder een soort van inspraakavond georganiseerd waarop 4 leden kwamen opdraven. Cees Vollebregt heeft nog enkele taalkundige verbeteringen voorgesteld. Het bestuur wenst die over te nemen. De algemene ledenvergadering stem daarop unaniem in met de voorstellen.

Ruud geeft aan de nieuwe statuten in een notariële acte te laten vastleggen. Deze en het nieuwe regelement worden gepubliceerd op de website,

 • 9. Voordrachten leden van verdiensten

Zoran neemt het woord en draagt als eerste Jorg Henneke voor. 39 jaar lid, lid van de partycommissie en het JAC, 13x mee op jeugdkamp, en meer dan 10 jaar jeugdleider en trainer geweest. Ook bij de organisatie van het carnaval staat hij zijn mannetje en tenslotte is hij de drijvende kracht achter de jeugdselectie-weekenden. Alle reden om benoemd te worden tot lid van verdiensten. De leden nemen deze aanbeveling van harte over

Daarna wordt Remco Zuijdam voorgedragen. Reeds 35 jaar lid en hij heeft nog deel uit gemaakt van de gouden generatie die het tot de Hoofdklasse wist te schoppen. Al vele jaren de man achter de sociale media en de website. Doet veel werk voor de PR -sponsorcommissie en verzorgt al jaren het secretariaat van de senioren. Altijd bereid mee te helpen. Ook deze voordracht krijgt volledige instemming van de leden.

Tenslotte wordt Mario Snieder vermeld. Misschien voor oudere leden wat minder bekend maar Mario, die al 28 jaar lid is, is al meer dan 10 jaar scheidrechter bij de jeugd (met de meeste wedstrijden achter zijn naam) en daarvoor jarenlang lid van de jeugdcommissie voetbal. Zijn trouwe diensten op zaterdagmorgen, zijn inzet voor de jeugd en zijn altijd positieve inbreng op de zaterdagmorgen, is alle reden hem tot lid van verdiensten te benoemen. Ook voor Mario geldt dat de ALV hem deze bijzondere erevermelding toekent.

Tenslotte neemt Ruud weer het woord en meldt dat hij komt met het voorstel tot benoeming van een erelid, en wel niemand minder dan Joop van Rest. In 1959 was Joop al leider van een jeugdelftal en is sindsdien bijna onafgebroken als vrijwilliger voor Excelsior'20 in touw geweest. In de jeugd voor voetbal-en cricket, in de voetbalcommissie, leider van het eerste voetbalteam en vele, vele jaren bardiensten tot voor een tweetal jaren geleden. Meer dan 50 jaar dermate actief voor de club is een erelidmaatschap zeker waard. De aanwezige leden benoemen Joop daarop unaniem tot erelid.

Ruud meldt dat hij van plan is om Joop morgenochtend namens de ALV te verrassen met deze onderscheiding en een bos bloemen.


 • 10. Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag daarover wordt aangeven dat er voor het komend seizoen geen contributieverhoging zal plaatsvinden. Over de contributie/bijdrage van de vrijdagavondcricketters bestaat onder de leden onduidelijkheid. Neem ook de door hen verschuldigde bijdrage op in de contributietabel, wordt gevraagd.

Gevraagd wordt de samenwerking tussen de voetbal-trainers te verbeteren, dat komt het niveau van de jeugd zeker ten goede.

Werving van cricketjeugd door de jeugdvoetballers enkele keer een crickettraining te geven, lijkt voor de hand te liggen en wordt ook gedaan. Overschat echter niet het enthousiasme van sommige ouders, klachten van ouders die niets met die sport hebben, zijn er ook. Overigens is de samenwerking tussen voetbal- en cricketers besturen thans beter dan het ooit geweest is.


 • 11. Afsluiting

Ruud dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid, hun betrokkenheid en hun bijdrage en sluit de vergadering om 23.20 uur af.Aanvang kerstklaverjassen a.s. vrijdag 21 december.

Beste klaverjassers,

Aanstaande vrijdag is het zo ver, dan staat het kerstklaverjassen op de agenda…..

De kantine is open vanaf 19.00 uur en het klaverjassen begint om 20.00 uur, dus graag voor deze tijd melden bij Jorg Henneke.

De koppels die zich hebben ingeschreven zijn:

Koppel

Naam 1e

Naam 2e

1

José Vollebregt

Cees Vollebregt

2

Mark Verwaal

Sywert Grund

3

Bart Kroesen

René Spin

4

Rob Rodenburg

Gerard Nieuwland

5

Rens Bohm

Michel Bakker

6

Martijn Strik

Peter van Rooijen

7

Jolanda Gouka

Saskia Klein

8

Jeanne Dijkmans

Thea Fortuin

9

Peter van Lingen

Lex Peeters

10

Peter Buckers

Edwin Marrevee

11

Marcel Dielemans

Tonie Keizer

12

Frans de Kooter

Bram Renker

13

Ida Bunte

Ans Egging

14

Henk Bunte

Margreet Bunte

15

Gerard Zwaneveld

Luke van der Meij

16

Erdal Cabuk

Astrid Houdijk

17

Gerald van Harmelen

Marcel Keijzer

18

Monique Keijzer

Gé Kreischer

19

Leo Buckers

Linda van Soest

20

Michel Wigman

Ed Scholte

21

George Dijkstra

Hans Schippers

22

Peter Zuijderwijk

Ben Zuijderwijk

23

Roy Delgrassi

Niels Sarsanszky

24

Gerard van der Meij

Petra van der Meij

25

André Smolders

Rob Luchies

26

Martin Roovers

Ed Hoppe

27

Hans Hekman

Peter Zuidgeest

28

Ronald van Soest

Hans Amsterdam

29

Henk Lansbergen

Michel van Mil

30

Hans van de Linde

Piet van Os


Met vriendelijke groeten,Hennie Plugge

banner 0
ad02.jpg
Wedstrijd Wedstrijdverband Aanvang Terrein Uitslag Wed. nr.
Excelsior'20 1 - Bergambacht 1 VoetbalRijnmondCup) 18-12-2018 20:15 thuis
Excelsior'20 1 - TOGB 1 2e klasse - D 23-12-2018 14:00 thuis 86351
Excelsior'20 3 - RKDEO 2 Beker 2e ronde 18-12-2018 20:00 thuis 102497
Excelsior'20 (za) 2 - Neptunus-Schiebroek 9 8e klasse - 11 22-12-2018 14:00 thuis 93724
Neptunus-Schiebroek 8 - Excelsior'20 (za) 3 8e klasse - 4 22-12-2018 15:00 uit 23211
ad03.jpg

Er staan geen wedstrijden op het programma.

ad04.jpg
ad05.jpg
ad06.jpg
ad07.jpg